3700-01541

O-Ring, 1.984 ID x .139 CSD, Kalrez 4079 75 Duro, 2-226