3700-01538

O-Ring, 5.484 ID x .139 CSD, Kalrez 2037, 80 Duro White, 2-254