3700-01537

O-Ring, 2.359 ID x .139 CSD, Kalrez 2037, 80 Duro, 2-229