3700-01495

ORING ID 1.049 CSD .103 KALREZ 4079 75DURO, 2-121