3700-01360

O-Ring, .359 ID x .139, Kalrez 75 Duro, 2-204