3700-01358

O-Ring, 5.484 ID x .139, Kalrez 4079, 75 Duro, 2-254