0090-70001

Assy., Encoder Motor Brake Storage Elevator